Các từ vựng Tiếng Anh về các con vật

Khi trò chuyện về con vật, động vật với ai đó, bạn cần nắm chắc các từ vựng tiếng anh về các con vật. Vì thế, đừng để cuộc trò chuyện của bạn bị gián đoạn khi chúng ta không đủ vốn từ. Hãy mở ra thế giới động vật bao la với kho từ vựng về con vật thông dụng nhất sau đây.

1. Các từ vựng Tiếng Anh về các con vật thông dụng nhất

Các từ vựng tiếng anh về các con vật giúp bạn bước vào thế giới động vật đơn giản, nhanh chóng. 

1.1. Các từ vựng tiếng anh về các con vật nuôi

Con vật tiếng anh

 • Cat /kæt/: mèo
 • Kitten /ˈkɪt.ən/: mèo con
 • Dog /dɒg/: chó
 • Bitch /bɪtʃ/: chó cái
 • Puppy /ˈpʌp.i/: chó con
 • Parrot /’pærət/: con vẹt
 • Gecko /’gekou/: con tắc kè
 • Chinchilla /tʃin’tʃilə/: sóc sinsin (ở Nam-Mỹ)
 • Dalmatian /dælˈmeɪʃən/: chó đốm
 • Guinea pig /ˈgɪni pig/: chuột lang
 • Hamster /’hæmstə/: chuột đồng
 • Rabbit /’ræbit/: thỏ
 • Bird /bə:d/: chim
 • Ferret /’ferit/: chồn furô
 • Betta fish (fighting fish) /ˈbɛtə fiʃ/: cá chọi

1.2. Từ vựng về các loài chim 

tiếng anh về con vật

 • Bird: các loài chim nói chung
 • Pheasant /ˈfɛznt/: gà lôi
 • Swallow /ˈswɒləʊ/: chim én
 • Canary /kəˈneəri/: chim hoàng yến
 • Pigeon /ˈpɪʤɪn/: chim bồ câu
 • Parrot /ˈpærət/: vẹt
 • Crow /krəʊ/: quạ
 • Hummingbird /ˈhʌmɪŋbɜːd/: chim ruồi
 • Raven /ˈreɪvn/: quạ
 • Quail /kweɪl/: chim cút
 • Kingfisher /ˈkɪŋˌfɪʃə/: chim bói cá
 • Swan /swɒn/: thiên nga
 • Woodpecker /ˈwʊdˌpɛkə/: chim gõ kiến
 • Toucan /ˈtuːkən/: chim toucan
 • Sparrow /ˈspærəʊ/: chim sẻ
 • Peacock /ˈpiːkɒk/: công
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: chim cánh cụt
 • Ostrich /ˈɒstrɪʧ/: đà điểu
 • Seagull /ˈsiːgʌl/: chim mòng biển
 • Eagle /ˈiːgl/: đại bàng
 • Flamingo /fləˈmɪŋgəʊ/: hồng hạc
 • Hawk /hɔːk/: diều hâu
 • Stork /stɔːk/: cò
 • Falcon /ˈfɔːlkən/: chim ưng
 • Vulture /ˈvʌlʧə/: kền kền
 • Hawk /hɔ:k/: diều hâu, chim ưng
 • Hen /hen/: gà mái
 • Hummingbird /’hʌmiɳ /bə:d/: chim ruồi
 • Ostrich /’ɔstritʃ/: đà điểu châu Phi
 • Owl /aul/: chim cú
 • Parrot /’pærət/: chim vẹt
 •  Peacock /’pi:kɔk/: chim công
 • Pelican /’pelikən/: chim bồ nông
 • Petrel /’petrəl/: hải âu pê-tren (loại nhỏ)

1.3. Các từ vựng Tiếng Anh về các con vật biển/dưới nước 

bảng chữ cái tiếng anh cho bé

 • Crab /kræb/: cua
 • Seal /siːl/ hải cẩu
 • Octopus /ˈɒktəpəs/: bạch tuộc
 • Shark /ʃɑːk/: cá mập
 • Seahorse /ˈsiːhɔːs/: cá ngựa
 • Walrus /ˈwɔːlrəs/: voi biển
 • Starfish /ˈstɑːfɪʃ/: sao biển
 • Whale /weɪl/: cá voi
 • Penguin /ˈpɛŋgwɪn/: chim cánh cụt
 • Squid /skwɪd/: con mực
 • Lobster /ˈlɒbstə/: tôm hùm
 • Shrimp /ʃrɪmp/: tôm
 • Coral /ˈkɒrəl/: san hô
 • Seaweed /ˈsiːwiːd/: rong biển
 • Clam /klæmz/: con nghêu
 • Sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/: con ghẹ
 • Dolphin /ˈdɒlfɪn/: cá heo
 • Mussel /ˈmʌsl/: con trai
 • Oyster /ˈɔɪstə/: con hàu
 • Scallop /ˈskɒləp/: sò điệp
 • Goldfish /ˈgəʊldfɪʃ/: cá vàng
 • Salmon /ˈsæmən/: cá hồi
 • Sea snail /siː/ /sneɪl/: ốc biển
 • Sea urchin /siː/ /ˈɜːʧɪn/: nhím biển
 • Sea turtle /siː/ /ˈtɜːtl/: rùa biển
 • Sea lion /siː/ /ˈlaɪən/: sư tử biển
 • Salamander /ˈsæləˌmændə/: kỳ giông
 • Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/: hà mã
 • Fish /fɪʃ/: cá
 • Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/: cá hề
 • Common carp /ˈkɒmən kɑːp/: cá chép
 • Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/: cá sấu
 • Anchovy /ˈænʧəvi/: cá cơm biển
 • Sperm whale /spɜːm weɪl/: cá nhà táng
 • Catfish /ˈkætˌfɪʃ/: cá trê
 • Mackerel /ˈmækrəl/: cá thu
 • Pomfret /ˈpɒmfrɪt/ :cá chim
 • Eel /iːl/: lươn
 • Flounder /ˈflaʊndə/: cá bơn
 • Goby /ˈɡəʊbi/: cá bống
 • Herring /ˈhɛrɪŋ/: cá trích
 • Catfish /ˈkætfɪʃ/: cá trê
 • Tench /tentʃ/: cá mè
 • Tilapia /tɪˈlɑːpiə/ :cá rô
 • Pufferfish /ˈpʌfəfɪʃ/: cá nóc
 • Suckermouth catfish /ˈsʌkəmaʊθ ˈkatfɪʃ/: cá dọn bể
 • Red tilapia /rɛd tɪˈleɪpɪə/: cá diêu hồng
 • Swordfish /ˈsɔːdfɪʃ/: cá kiếm
 • Stingray /ˈstɪŋreɪ/: cá đuối
 • Tuna /ˈtjuːnə/: cá ngừ
 • Anabas /ˈanəbəs/: cá rô
 • Flowerhorn /ˈflaʊəhɔːn/: cá la hán
 • Sardine /sɑːˈdiːn/: cá mòi
 • Snakehead fish /ˈsneɪkhɛd fɪʃ/: cá quả
 • Angelfish /ˈeɪndʒ(ə)lfɪʃ/: cá thiên thần
 • Alligator /ˈælɪgeɪtə/: cá sấu Mỹ
 • Sea snake /siː sneɪk/: rắn biển
 • Frog /frɒg/: ếch
 • Jellyfish /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứa
 • Killer whale /ˈkɪl.əʳ weɪl/: Loại cá voi nhỏ màu đen trắng
 • Seal /siːl/: Chó biển
 • Squid /skwɪd/: Mực ống

1.4. Các từ vựng Tiếng Anh về các con vật hoang dã 

 • Bear /beə/: gấu
 • Polar bear /ˈpəʊlə beə:/ gấu Bắc cực
 • Panda /ˈpændə/: gấu trúc
 • Tiger cub /ˈtaɪgə kʌb/: hổ con
 • Lion /ˈlaɪən/: sư tử
 • Lioness /ˈlaɪənes/: sư tử cái
 • Lion cub  /ˈlaɪən kʌb/: sư tử con
 • Tiger /ˈtaɪgə/: hổ
 • Tigress /ˈtaɪɡrəs/: hổ cái
 • Panther /ˈpænθə/: báo đen
 • Leopard /ˈlɛpəd/: báo đốm
 • Cheetah /ˈʧiːtə/: báo Ghê.ta
 • Gazelle /ɡəˈzel/: linh dương
 • Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/: tê giác
 • Fox /fɒks/: cáo
 • Fawn /fɔːn/: nai con
 • Reindeer /ˈreɪndɪə/: tuần lộc
 • Elk /ɛlk/: nai sừng tấm
 • Moose /muːs/: nai sừng tấm
 • Rat /ræt/: chuột
 • Elephant /ˈɛlɪfənt/: voi
 • Wolf /wʊlf/: sói
 • Deer /dɪə/: nai
 • Doe /dəʊ/: con nai cái
 • Giraffe /ʤɪˈrɑːf/: hươu cao cổ
 • Frog /frɒg/: ếch
 • Snake /sneɪk/: rắn
 • Alligator /ˈælɪgeɪtə/: cá sấu
 • Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/: cá sấu
 • Bat /bæt/: dơi
 • Gorilla /gəˈrɪlə/: gô ri la
 • Giant panda /ˈʤaɪənt ˈpændə/: gấu trúc
 • Boar /bɔː/: lợn rừng
 • Koala /kəʊˈɑːlə/: koala
 • Camel /ˈkæməl/: lạc đà
 • Sloth /sləʊθ/: con lười
 • Hyena /haɪˈiːnə/: linh cẩu
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: tinh tinh
 • Zebra /ˈziːbrə/: ngựa vằn
 • Squirrel /ˈskwɪrəl/: sóc
 • Baboon /bəˈbuːn/: khỉ đầu chó
 • Monkey /ˈmʌŋki/: khỉ
 • Racoon /rəˈkuːn/: gấu mèo
 • Platypus /ˈplætɪpəs/: thú mỏ vịt
 • Otter /ˈɒtə/: rái cá
 • Skunk /skʌŋk/: chồn hôi
 • Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: Con hắc tinh tinh
 • Badger /ˈbæʤə/: con lửng
 • Weasel /ˈwiːzl/: chồn
 • Kangaroo /ˌkæŋgəˈru/: Con chuột túi
 • Hedgehog /ˈhɛʤhɒg/: Con nhím (ăn thịt)
 • Porcupine /ˈpɔːkjʊpaɪn/: Con nhím (ăn cỏ)
 • Gazelle /gəˈzel/: Linh dương Gazen
 • Cheetah /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa
 • Gnu /nuː/: Linh dương đầu bò

1.5. Các từ vựng Tiếng Anh về các con vật nuôi/trang trại 

 • Sheep /ʃiːp/: cừu
 • Donkey /ˈdɒŋki/: lừa
 • Goat /gəʊt/: dê
 • Cow /kaʊ/: bò
 • Buffalo /ˈbʌfələʊ/: trâu
 • Goose /guːs/: ngỗng
 • Horse /hɔːs/: ngựa
 • Dalf /kæf/: bê con
 • Duck /dʌk/: vịt
 • drake /dreɪk/: vịt đực
 • Duckling /ˈdʌklɪŋ/: vịt con
 • Chicken /ˈʧɪkɪn/: gà
 • Rooster /ˈruːstə/: gà trống
 • Hen /hɛn/: gà mái
 • Turkey /ˈtɜːki/: gà tây
 • Piglet /ˈpɪglət/: lợn con
 • Rabbit /ˈræbɪt/: thỏ
 • Ox /ɒks/: bò
 • Water buffalo /ˈwɔːtə ˈbʌfələʊ/: trâu
 • Pig /pɪg/: lợn
 • Bunny /ˈbʌni/: thỏ con
 • Earthworm /ɜːθ wɜːm/: giun đất
 • Cattle /ˈkætl/: gia súc
 • Dog dɔːɡ/: chó đực
 • Puppy /ˈpʌpi/: chó con
 • Queen /kwiːn/: mèo cái
 • Kitten /ˈkɪtn/: mèo con
 • Cat /kæt/: mèo
 • Sheep /ʃiːp/: con cừu
 • Dairy cow /ˈdeə.ri kaʊ/: con bò sữa
 • Horses /hɔːsiz/: con ngựa
 • Paѕture /ˈpɑːѕ.tʃəʳ/: bãi ᴄhăn thả ᴠật nuôi
 • Farmer /ˈfɑː.məʳ/: người nông dân, ᴄhủ trang trại
 • Barnуard /ˈbɑːn.jɑːd/: ѕân nuôi gia ѕúc
 • Cattle /ˈkæt.ļ/: (một đàn) gia ѕúᴄ
 • Coᴡboу /ˈkaʊ.bɔɪ/: ᴄậu bé ᴄhăn bò
 • Coᴡgirl /ˈkaʊ.gɜːl/: ᴄô gái ᴄhăn bò

1.6. Từ vựng về côn trùng

dạy tiếng anh cho bé 3 tuổi

Trong các từ vựng tiếng anh về con vật, từ vựng về côn trùng rất đa dạng. Bạn có thể học theo côn trùng có cánh hoặc không có cánh. Như thế sẽ dễ nhớ hơn.

1.6.1. Côn trùng không có cánh

 • Ant /ænt/ - con kiến
 • Fire ant /faɪə ænt/ - kiến lửa
 • Rove beetle /rəʊv biːtl/ - kiến ba khoang
 • Millipede /ˈmɪləpiːd/ - con cuốn chiếu
 • Spider /ˈspaɪ.dəʳ/ - nhện
 • Cocoon /kəˈkuːn/ - kén
 • Aphid /ˈeɪfɪd/ - con rệp cây
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ - con rết
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ - bọ cạp
 • Flea  /fliː/- con bọ chét
 • Slug /slʌɡ/ - sên nhớt
 • Earthworm /ˈɜːθ wɜːm/ - giun đất
 • Maggot /ˈmæɡət/ - con giòi
 • Snail /sneɪl/ - ốc sên
 • Tapeworm /ˈteɪp wɜːm/ - sán dây
 • Hookworm /hʊk wɜːm/ - giun móc
 • Large Roundworm /lɑːdʒ raʊnd wɜːm/ - giun đũa
 • Tick /tɪk/ - con bọ ve
 • Louse /laʊs/ - con rận

1.6.2. Côn trùng có cánh

 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ - sâu bướm
 • Giant water bug /ˈdʒaɪənt ˈwɔːtə bʌɡ/ - cà cuống
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/ - bọ xít
 • Cicada /səˈkɑːdə/ - ve sầu
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ - bướm
 • Moth /mɒθ/ - bướm đêm, sâu bướm
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ - con gián
 • Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ - con dế
 • Dragonfly /ˈdrægən flaɪ/ - chuồn chuồn
 • Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/ - chuồn chuồn kim
 • Bee /biː/ - con ong
 • Wasp /wɒsp/ - ong bắp cày
 • Firefly /ˈfaɪə flaɪ/ - đom đóm
 • Fly /flaɪz/ - con ruồi
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ - châu chấu
 • Termite /ˈtɜː.maɪt/ - con mối
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ - con muỗi
 • Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ - con bọ rùa
 • Scarab beetle /ˈskærəb ˈbiː.tļ/ - bọ hung
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/ - con bọ ngựa
 • Beetle /ˈbiː.tļ/ - bọ cánh cứng

1.7.  Từ vựng về lưỡng cư

 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mỹ
 • Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu
 • Toad /təʊd/: Con cóc
 • Frog /frɒg/: Con ếch
 • Dinosaurs /’daɪnəʊsɔː/: Khủng long
 • Cobra - fang /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh
 • Chameleon /kəˈmiː.li.ən/: Tắc kè hoa
 • Dragon/ˈdræg.ən/: Con rồng
 • Turtle-shell /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa
 • Lizard/ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

2. Cụm từ Tiếng Anh về các con vật 

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật đã đa dạng, phong phú. Chưa dừng lại, khi kết hợp với các giới từ, nghĩa các từ sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn cần tìm hiểu để tránh dùng sai cách, sai tình huống giao tiếp.

 • Duck out: Trốn việc gì đó hoặc có nghĩa là lẻn ra ngoài
 • Ferret out: Tìm ra
 • Chicken out: Khi không dám làm việc gì đó thì người ta chọn cách rút lui
 • Beaver away: học tập, làm việc chăm chỉ
 • Fish out: Lấy cái gì đó ra khỏi một cái gì đó
 • Horse around: Giỡn chơi, đùa cợt
 • Leech off: Bám lấy một ai đó vì lợi ích nào đó
 • Wolf down: Ăn rất nhanh
 • Pig out: Ăn rất nhiều
 • Fish for: Thu thập các thông tin theo cách gián tiếp

3. Thành ngữ Tiếng Anh về các con vật

Ngoài ra, các từ ngữ Tiếng Anh về các con vật cũng được ứng biến rất hay thành các thành ngữ. Bạn có thể xem và áp dụng các thành ngữ này khi giao tiếp.

 • Badger someone: mè nheo ai
 • An eager beaver: người tham việc
 • A busy bee: người làm việc lu bù
 • Make a pig of oneself: ăn uống thô tục
 • Make a beeline for something: nhanh nhảu làm chuyện gì
 • Have a bee in one’s bonnet: ám ảnh chuyện gì
 • Take the bull by the horns: không ngại khó khăn
 • A home bird: người thích ở nhà
 • The bee’s knees: ngon lành nhất
 • Lead a cat and dog life: sống như chó với mèo
 • An early bird: người hay dậy sớm
 • Alone bird/wolf: người hay ở nhà
 • An odd bird/fish: người quái dị
 • A rare bird: của hiếm
 • Let the cat out of the bag: để lộ bí mật
 • A bird’s eye view: nhìn bao quát/nói vắn tắt
 • Bud someone: quấy rầy ai
 • Have butterflies in one’s stomach: nôn nóng
 • A cat nap: ngủ ngày
 • Not have room to swing a cat: hẹp như lỗ mũi

4. Tính từ mô tả về động vật

Khi giao tiếp, bạn cần có thêm tính từ mô tả động vật để cho đoạn hội thoại đủ nghĩa nhất. Thế giới động vật sẽ được mô tả qua các từ vựng cơ bản sau.

 • Cold-blooded /ˌkəʊld ˈblʌdɪd/: máu lạnh
 • Domesticated /dəˈmestɪkeɪtɪd/: được thuần hoá
 • Unique/Distinctive /juˈniːk/-/dɪˈstɪŋktɪv/: dễ phân biệt, nổi bật
 • Docile /ˈdəʊsaɪl/: dễ bảo, dễ sai khiến
 • Omnivorous /ɒmˈnɪvərəs/:ăn tạp
 • Herbivorous /hɜːˈbɪvərəs/: ăn cỏ
 • Carnivorous /kɑːˈnɪvərəs/: ăn thịt
 • Loyal /ˈlɔɪəl/:  trung thành
 • Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh
 • Wild /waɪld/: hoang dã
 • Poisonous /ˈpɔɪzənəs/: có độc
 • Ferocious /fəˈrəʊʃəs/: dữ tợn
 • Agile /ˈædʒaɪl/:  nhanh nhẹn
 • Aggressive /əˈɡresɪv/: hung dữ
 • Dangerous: /ˈdeɪndʒərəs/: nguy hiểm
 • Tiny /ˈtaɪni/:  tí hon
 • Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát
 • Scaly /ˈskeɪli/: có vảy
 • Fluff /ˈflʌfi/: mềm bông
 • Slimy /ˈslaɪmi/: trơn nhớt

5. Cách nhớ từ vựng Tiếng Anh về các con vật nhanh nhất

Có rất nhiều tình huống bạn cần từ vựng tTiếng Anh về các con vật. Thế nhưng, việc ghi nhớ số lượng lớn từ vựng như thế không dễ dàng, bạn cần tìm hiểu cách nhớ các từ vựng này cụ thể như sau.

5.1. Học từ vựng Tiếng Anh về các con vật bằng âm thanh

Đây là phương pháp học từ vựng Tiếng Anh về các con vật thú vị. Bạn có thể dựa vào nguyên lý “bắc cầu tạm” để học. Áp dụng cách này, bạn cần dùng từ Tiếng Anh liên tưởng sau từ Tiếng Việt. Liên tưởng này sáng tạo câu chuyện giữa nghĩa và cách đọc của từ vựng. 

Ngoài ra, bạn có thể học từ vựng Tiếng Anh về các con vật theo các bài hát. Bạn có thể nghe âm nhạc về động vật để ghi nhớ chúng. Để dạy Tiếng Anh về các con vật cho bé nhiều người cùng áp dụng cách này. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả rất cao.

5.2. Học từ vựng Tiếng Anh về các con vật qua hình ảnh

Dựa vào hình ảnh động vật, bạn học các từ vựng đi kèm. Có thể sử dụng flashcard hoặc các mô hình các con vật đồ chơi để hỗ trợ phương pháp học này. Học tiếng Anh qua hình ảnh bạn sẽ ghi nhớ rất lâu từ vựng.

5.3. Học từ vựng Tiếng Anh về các con vật theo nhóm

Ban đầu, bạn nên bổ sung các từ vựng con vật quen thuộc trước. Sau đó mở rộng các từ vựng tiếng Anh về con vật liên quan. Việc phân chia nhóm để học cũng phát huy rất hiệu quả. Bạn có thể vừa học vừa liên tưởng về loài động vật và phân loại nhóm của chúng. 

Ví dụ như học từ vựng về sư tử (lion) thì bạn học thêm nhóm từ vựng về động vật hoang dã. Việc nhớ các động vật cùng nhóm sẽ giúp bạn học nhanh hơn.

5.4. Bắt đầu với nghe trước

Học Tiếng Anh về các con vật và ghi nhớ lâu là cả quá trình. Để nhớ từ vựng lâu, hãy nghe trước sau đó mới nói, đọc và viết các từ vựng. Như thế, bạn sẽ vừa nhớ được từ vựng, vừa phát âm đúng và sử dụng chúng hiệu quả.

Từ vựng Tiếng Anh về các con vật rất nhiều. Bạn muốn ghi nhớ hết không phải trong chỉ vài lần đọc. Hãy thường xuyên tìm từ vựng, nói về chúng để nhớ lâu và nhớ sâu hơn. Hãy để cho những cuộc trò chuyện của bạn thú vị và lôi cuốn hơn với vốn từ vựng mà CURIOOkids vừa chia sẻ nhé!

Xem thêm: Tuyệt chiêu dạy chữ cái tiếng anh cho bé hiệu quả

Book An English Level & Aptitude Assessment
CURIOO Initial Assessment process places your child in the correct English level
and provides an assessment of their interests and talent to support their future skills development.

Name *

Mobile phone *

City*

age*

Digital verification code *

Submitted successfully
Submit